Veoteenuse ja tõsteteenuse osutamise tüüptingimused

1. Veoteenus ja tõsteteenus, tüüptingimuste üldosa

1.1 Käesolevad tingimused määravad kindlaks veoki/transpordivahendi/mehhanismi (edaspidi transpordivahendi) omaniku Projektid32 OÜ (edaspidi Töövõtja) ja veoteenuse / tõsteteenuse Tellija (edaspidi Tellija) vastastikused õigused ja kohustused töövõtulepingu täitmisel.

1.2 Töövõtja kohustub Tellijale osutama tõsteteenust (hüdrokraana rent, laadimistööd) ja/või veoteenust vastavalt Tellija esitatud tellimusele ja Tellija kohustub Töövõtjale maksma osutatud tõsteteenuse ja/või veoteenuse eest tasu vastavalt käesolevatele tingimustele, Töövõtja poolt esitatud arvetele vastavalt kodulehel toodud või eraldi kokkulepitud hinnakirjale, käesolevatele tüüptingimustele ja/või sõiduki tellimislehe alusel. Tellija kohustub tasuma veoteenuse/tõsteteenuse eest vastavalt arvel märgitud tähtajaks. Tähtajaks arve tasumata jätmise korral on Tellijal kohustus tasuda viivist 0,5 % tasumata summast iga viivituses oldud päeva eest.

1.3 Töövõtu all mõistavad pooled üksnes ja ainult Töövõtja poolset tehnilist sooritust (veoteenuse osutamine, laadimis- või tõsteteenuse osutamine, transpordivahendi liikumine sihtkohta ja sealt tagasi garažeerimiskohta jms otsest ja tehnilist töösooritust). Töövõtt ei hõlma Töövõtja kohustust hankida töö tegemisega seotud vajalikke lubasid ja kooskõlastusi (tee- või maaomaniku load transpordivahendi paigutamiseks, load teede sulgemiseks, load töö tegemiseks jms).

2. Veoteenuse ja tõsteteenuse teostamine

2.1. Kui tellimuse täitmisega seondub töö (veo- või tõsteteenus), mille teostamiseks on tarvis erilubasid või kooskõlastusi, sh load teede ja tänavate sulgemiseks, töövahendite paigutamiseks, liiklusalaste või liiklusväliste teabevahendite paigaldamiseks või ülegabariidiliste või raskekaaluliste veoste veoks vms, kohustub kõik vajalikud load ja kooskõlastused hankima Tellija. Vajalike lubade puudumisel on Töövõtjal õigus tellimuse täitmisest keelduda ja nõuda Tellijalt saamata jäänud tulu hüvitamist. Sõltumata Töövõtja poolt eelmärgitud keeldumisõiguse kasutamisest, vastutab Tellija Töövõtja ees kõikide nõuete, trahvide ja kahjude eest, mis tulenevad tööde (veo- või tõsteteenus) teostamiseks vajalike lubade või kooskõlastuste puudumisest, sh trahvide ja nõuete eest, mis on koostatud ja esitatud Töövõtjale või transpordivahendi juhile.

2.2. Tellija kohustub paiksetel töödel, millega kaasneb liikluse täielik või osaline sulgemine või ümberkorraldamine, koostama või hankima vajalikud liikluskorraldusskeemid ning tähistama tööala vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sh välja panema vajalikud liikluskorraldusvahendid, piirded ja vajalikud infotahvlid, samuti korraldama tööjärgsed puhastustööd.

2.3. Tellija kannab kulud, mis kaasnevad Tellimuse täitmiseks vajalike lisaseadmete ja –mehhanismide kaasamisega, sh seadmete transpordikulud.

3. Veoteenuse ja tõsteenuse hinnastamine

3.1 Töövõtulepingu hinda (veoteenuse/tõsteteenuse maksumus) arvestatakse transpordivahendi tööaja põhiselt vastavalt töövõtja kodulehel (www.vedu32.ee) avaldatud veo- ja tõsteteenuse hinnakirjale. Transpordivahendi tööaeg algab transpordivahendi välja sõitmisega garažeerimiskohast Jüri talu, Juuru alevik, Juuru vald, Raplamaa (veoteenuse ja tõsteteenuse osutamise algusaeg) ja lõpeb tagasi jõudmisega garažeerimiskohta (teenuse osutamise lõppaeg). Lepingu maksumust arvestatakse iga algava 30 minuti eest.

3.2 Transpordivahendi või tõstmisseadme tööaja minimaalseks pikkuseks veoteenuse ja/või tõsteteenuse osutamisel arvestatakse tööpäeviti 1,5 tundi ja nädalavahetustel ning riiklikel pühadel 4 tundi.

3.3. Tellija tasub laupäeval ning õhtu- ja öötundidel osutatud veoteenuse ja/või tõsteteenuse eest 10% kallimat hinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Õhtutunnid algavad kell 18.00 ja lõppevad 22.00. Öötunnid algavad 22.00 ja lõppevad 06.00.

3.4 Tellija tasub pühapäeval ja riiklikel pühadel osutatud veoteenuse ja/või tõsteteenuse eest 15% kallimat hinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

4. Veoteenuse ja tõsteteenuse garantiid, hüvitised, lepingu sõlmimine

4.1 Transpordivahendi või tõstmisseadme põhjalikul määrdumisel ja/või kinnijäämisel veo- või tõsteteenuse osutamisel, hüvitab masina pesu ja pukseerimiskulud Tellija.

4.2 Kõik pretensioonid veoteenuse ja/või tõsteteenuse kvaliteedi vms kohta peavad olema esitatud kirjalikult 24 tunni jooksul pärast pretensiooni aluseks olevat intsidenti või asjaolu tekkimist. Pretensioonide lahendamiseks tuleb objektile kutsuda Töövõtja esindaja. Hilisemad pretensioonid ei kuulu läbivaatamisele.

4.3 Tõsteteenuse või veoteenuse osutamise käigus mittetahtlikult tekkinud puudused materjalidele, ehitistele, seadmetele vms ei kuulu Tellijale hüvitamisele Töövõtja poolt.

4.4 Transpordivahendi või tõstmisseadme kahjustumise korral veo- või tõsteteenuse osutamise käigus vastutab Tellija tekitatud kahju eest süü olemasolul.

4.5 Tellimuskirja esitajad, Tellija seaduslikud esindajad ja/või volitatud isikud annavad tagasivõetamatu nõusoleku täita Töövõtja ees kõik Tellija poolt võetud kohustused solidaarselt Tellijaga.

4.6 Töövõtuleping loetakse sõlmituks tellimuskirja esitamisega, mis on saadetud e-maili teel Tellija või selle esindaja poolt ning millele on tehtud märge, et Tellija on tutvunud töövõtulepingu üldtingimustega ja hinnakirjaga. Kui tagantjärele selgub tellimuskirja esitanud isikul Tellija volituste puudumine, loevad pooled, et töövõtuleping on sõlmitud Töövõtja ja selle isiku vahel, kes tellimuskirja esitas. Sellisel juhul garanteerib tellimuskirjaga võetud kohustuste täitmise ja arvete tasumise tellimuskirja esitanud isik.